ឧបករណ៍រកប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ល្អជាងគេ
នៃពេលវេលាថ្មី នៅកន្លែងមួយ

Alcor ពឹងផ្អែកលើ ពីរគោលការណ៍មូលដ្ឋាន

1

ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍រីកចម្រើន ពឹងផ្អែកលើគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធបញ្ជូនដែលដៃគូនីមួយៗរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើដើម្បីបង្កើតប្រភពចំណូលដែលគ្មានដែនកំណត់ទេសហគមន៍ទទួល ឧបករណ៍ផ្តាច់មុខ ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលសកម្មនិងអកម្មដែលពឺងផ្អែកលើគោលការណ៍នៃកម្មវិធីដៃគូ

តម្លៃសហគមន៍៖: ការគោរព សមភាព ការបង្កើត សេវាកម្ម ម័គ្រចិត្ត ការគាំទ្រ ការយល់ដឹងនិងការទទួលស្គាល់

2

ការបង្កើតគំរូសម្រាប់ការអភិវឌ្ ធ្វើមាត្រដ្ឋាននិងផ្សព្វផ្សាយ ក្រុំហ៊ុនការចាប់ផ្តើម ក្រុំហ៊ុនបណ្តាញនិងវិនិយោគលើទីផន្សារដោយប្រើគំរូ ការចែកចាយបណ្តាញយើងជាវេទិកាតែមួយនៅលើពិភពលោក នៃការចែកចាយបណ្តាញដែលប្រើគំរូនេះដោយជោគជ័យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ

យើងបានរួមបញ្ចូល ប្រព័ន្ធបញ្ជូន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគំរូអាជីវកម្មប្រពៃណី នេះបានកាត់បន្ថយការចំណាយទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់វា

ក្រុមហ៊ុនដៃគូដែលអាចធ្វើទៅបានឆ្លងកាត់ការធ្វើសវនកម្មពហុដំណាក់កាលយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីប្រាកដថាវាគោរពតាមស្តង់ដារហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារខ្ពស់បំផុត

កម្មវិធីវិនិយោគដៃគូ Alcor

កម្មវិធី Line Profit Team
ការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុន Agnico Limited ដែលពឹងផ្អែកលើផែនការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរ
កម្មវិធីវិនិយោគ
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 100 ALD ដល់ 150 000 ALD
ផលចំណេញ
ប្រែប្រួល ដល់ 2% ក្នុងមួយថ្ងៃ + បុព្វលាភដល់ 0,3% ក្នុងមួយថ្ងៃអាស្រ័យលើ ទំហំនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
រយៈពេលប្រតិបត្តិការ
200 ថ្ងៃរួមទាំងថ្ងៃបន្ថែម
កម្មវិធីដៃគូ
ប្រភេទ
រួមបញ្ចូលគ្នា
មូលដ្ឋាន
ការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរ
បន្ថែម
ស្ថានភាពអាជីព កម្មវិធីការិយាល័យ
កម្មវិធី Step Profit Team
ការផ្សព្វផ្សាយក្រុំហ៊ុន IBC Holdings ដែលប្រើផែនការធ្វើទីផ្សារជំហាន។
កម្មវិធីវិនិយោគ
បរិមាណនៃកញ្ចប់វិនិយោគ
ពី 50 ALD រហូតទៅដល់ 50 000 ALD
ផលចំណេញ
ពី 18 % រហូតទៅដល់ 62% ក្នុងរយៈពេល 1 (30 ថ្ងៃ) អាស្រ័យលើរយៈពេលនៃប្រាក់បញ្ញើ
រយៈពេលប្រតិបត្តិការ
ពី 30 ថ្ងៃរហូតទៅដល់ 360 ថ្ងៃ
កម្មវិធីដៃគូ
ប្រភេទ
រួមបញ្ចូលគ្នា
មូលដ្ឋាន
ការធ្វើទីផ្សារជំហាន
បន្ថែម
ស្ថានភាពអាជីព កម្មវិធីការិយាល័យ បុព្វលាភជំហាន
កម្មវិធី Robot Profit Team
ការផ្សព្វផ្សាយផ្សារភាគហ៊ុនគ្រីប Alcor Exchange ក្បួនដោះស្រាយសម្រាប់ការជួញដូរគ្រីបតូរៀ Alcor Crypto Bot (ACB) ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ Alcor
កម្មវិធីវិនិយោគ
ផលចំណេញ
ពី 25 ដល់ 40% ក្នុងមួយខែ
រយៈពេលប្រតិបត្តិការ
គ្មានកំណត់
ការប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ
គ្រប់ពេលតាមតំរូវការ
កម្មវិធីដៃគូ
ប្រភេទ
លីនេអ៊ែរពហុកម្រិត
មូលដ្ឋាន
ការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរ

កម្មវិធី Binar Profit Team

ការផ្សព្វផ្សាយមូលនិធិការពារហានិភ័យ Synex LS Corp PTY LTD ដែលប្រើផែនការទីផ្សារគោលពីរ។

កម្មវិធីវិនិយោគ

ផលចំណេញ

​ រហូតដល់ 1,7% ក្នុងមួយថ្ងៃ

រយៈពេលប្រតិបត្តិការ

280-300 ថ្ងៃ

បរិមាណនៃកញ្ចប់ដែលបានបង្កើត

រហូតទៅដល់ 100 000 ALD

កម្មវិធីដៃគូ

ប្រភេទ

រួមបញ្ចូលគ្នា

មូលដ្ឋាន

ការធ្វើទីផ្សារគោលពីរ

បន្ថែម

ស្ថានភាពអាជីព កម្មវិធីការិយាល័យ បុព្វលាភអ្នកដឹកនោំនិងគោលពីរ

កម្មវិធី Matrix Profit Team

ការផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្ម Emera Various Services ដែលប្រើប្រាស់ផែនការទីផ្សារម៉ាទ្រីស។

កម្មវិធីវិនិយោគ


ការពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ីនធឺណិត

ក្នុងការថែទាំសុខភាព ច្បាប់ ការធ្វើដំណើរ និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។

ប្រាក់រង្វាន់

ដល់ 102 400 ALD

បន្ថែម

កន្លែងអាជីវកម្មនៅតារាងម៉ាទ្រីសនិងឱកាសអោយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដៃគូ

កម្មវិធីដៃគូ

ប្រភេទ

ម៉ាទ្រីស ពហុកម្រិត

មូលដ្ឋាន

ការធ្វើទីផ្សារម៉ាទ្រីស

បន្ថែម

បុព្វលាភម៉ាទ្រីស

កម្មវិធី Token Profit Team

ការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីជម្រើសថូខឹនសម្រាប់ IPO Alcor

កម្មវិធីវិនិយោគ


កំណើនតម្លៃ ALT

ពី 1$ រហូតទៅដល់ 2 000$

រយៈពេលនៃកម្មវិធីជម្រើស

574 ថ្ងៃ

ប្រាក់ចំណេញប្រចាំថ្ងៃ

1-5% អាស្រ័យ​លើរយៈពេលការវិនិយោគ

កម្មវិធីដៃគូ

ប្រភេទ

រួមបញ្ចូលគ្នា

មូលដ្ឋាន

ការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរ

បន្ថែម

ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការលក់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូរបស់អ្នក

កម្មវិធី Smart Profit Team

ការផ្សព្វផ្សាយមូលនិធិការពារហានិភ័យ Smart Build ដែលប្រើផែនការទីផ្សារសំណងលីនេអ៊ែរ។

កម្មវិធីវិនិយោគ


តម្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ

ពី 20 រហូតទៅដល់ 4 000 AND

កំណើន SMT ប្រចាំថ្ងៃ

ពី 0,5 ដល់ 2% ក្នុងមួយថ្ងៃ

ភាពបត់បែន

ឱកាសទិញ និងលក់ SMT ក្នុងអត្រាថេរនៅថ្ងៃប្រតិបត្តិការ

កម្មវិធីដៃគូ

ប្រភេទ

រួមបញ្ចូលគ្នា

មូលដ្ឋាន

ការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរ

បន្ថែម

បុព្វលាភសម្រាប់ការលក់អាជ្ញាប័ណ្ណលើទិញ និងលក់ SMT នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដៃគូ

កម្មវិធី Discount Profit Team

ការផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុន CGI Finance Limited ដែលប្រើផែនការទីផ្សារសំណងលីនេអ៊ែរ។

កម្មវិធីវិនិយោគ


រយៈពេលប្រតិបត្តិការកម្មវិធី

ពី 60 ថ្ងៃដល់ 119 ថ្ងៃ

ការដាក់ប្រាក់ដំបូង

ពី 19 ដល់ 60%

កម្មវិធីដែលមាន

CGI Device, CGI Home, CGI Auto

កម្មវិធីដៃគូ

ប្រភេទ

រួមបញ្ចូលគ្នា

មូលដ្ឋាន

ការធ្វើទីផ្សារលីនេអ៊ែរ

បន្ថែម

ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 2% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលដោយដៃគូដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

វិនិយោគរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម

ផលចំណេញ

ដៃគូអាជីវកម្ម* លើវេទិកា Alcor ជ្រើសរើសកម្មវិធីវិនិយោគដៃគូមួយឬច្រើនសម្រាប់ការវិនិយោគ មូលនិធិត្រូវបានផ្ញើទៅក្រុំហ៊ុនដៃគូដែលបង្កើតប្រាក់ចំណេញ

ក្រុំហ៊ុនដៃគូធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលរកប្រាក់ចំណេញជាក់លាក់ (ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុន ការលក់ផលិតផលព័ត៌មាន ការផ្សព្វផ្សាយគ្រីប). Alcor ជាអន្តរការីរវាងដៃគូអាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុនបែបនេះ

នៅក្នុងគ្រោងការណ៍នេះវិនិយោគិនទទួលបានប្រាក់ចំណេញស្របតាមិការធ្វើទីផ្សារនៃកម្មវិធីវិនិយោគដៃគូ ក្រុមហ៊ុនដៃគូទទួលបានមូលនិធិដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់វានិងបង្កើតប្រាក់ចំណេញ និង Alcor ដែលដើរតួជាអន្តរការីទទួលបានចំណែកប្រាក់ចំណូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវិនិយោគិននិងក្រុមហ៊ុនដៃគូ

* ដៃគូអាជីវកម្មឯករាជ្យនៃ Alcor

ផែនទីផ្លូវ ដល់ឆ្នាំ 2025

ចូលរួម
សហគមន៍វិនិយោគអន្តរជាតិនៃសហគ្រិនឯករាជ្យ Alcor
ក្លាយជាដៃគូ